در شماره سپتامبر New Scientist گزارشی در زمینه تولد اولین کودک سه والدی منتشر شده است. تیمی از محققین آمریکایی با روش موسوم به انتقال دوک هسته (spindle nuclear transfer) موفق شدند یک زوج اردنی را در مکزیکو صاحب یک فرزند کنند. این روش هنوز در ایالات متحده مجاز نیست.

مادراین کودک حامل ژن سندرم لی (Leigh syndrome یا انسفالومیلوپاتی نکروزان تحت حاد شیرخواران) بود و چهار بار سقط و تولد دو کودک معلول که فوت کردند حاصل بارداری های قبلی او بود. حدود یک چهارم میتوکندری های او حامل این جهش ژنی بودند.

طی این عمل، ابتدا هسته سلول تخم اهدایی خارج و هسته سلول تخم مادر جایگزین آن شد. حال سلول تخم حاوی ماده وراثتی هسته مادر و میتوکندری اهداکننده بود. سپس اسپرم پدر این سلول را بارور کرد. تخم بارور شده در داخل رحم مادر قرار گرفت. اولین پسربچه سه والدی جهان هم اکنون 6 ماهه است.

 منبع