بر اساس توصیه مرکز کنترل بیماریها، پیشنهاد ختنه باید همراه با مشاوره و ارزیابی خطر HIV به همه آقایان نوجوان و بزرگسالی که با خانمها رابطه جنسی دارند، ارائه شود.

خطرات و فواید ختنه باید به این بیماران گوشزد شود. ختنه خطر انتقال عفونت HIV از طریق تماس هتروسکسوئل را حدود 50% تا 60% کاهش می دهد. خطر انتقال تب خال و زگیل تناسلی نیز حدود 30% کاهش می یابد. میزان عوارض ناخواسته در ختنه (مانند خونریزی و درد) بین 2% تا 4% است.

ختنه در نوزادان و شیرخواران به صراحت توصیه نشده است. البته شیوع عفونتهای ادراری در شیرخوارانی که ختنه می شوند کمتر است، اما این عفونتها به طور کلی نیز چندان شایع نیستند. ختنه خطر بالانیت و بالانوپُستیت را نیز کاهش می دهد. میزان عوارض ختنه در شیرخواران کمتر از 0.5% است و با افزایش سن کودک افزایش می یابد.

منبع