این الگوریتم در شماره اکتبر Annals of Internal Medicine برای رد تشخیص آمبولی ریه در زنان باردار به‌کار رفته است. به این منظور در 400 زن باردار از ضریب ژنو اصلاحی (revised Geneva score) استفاده شده است:

– ضریب ژنو اصلاحی بالا نشان‌دهنده احتمال بالای آمبولی ریه است و برای این بیماران سونوگرافی (bilateral leg compression ultrasound) انجام می‌شود.

– در موارد ضریب ژنو اصلاحی پایین تا متوسط، آزمایش دی-دایمر انجام می‌شود.

– اگر دی-دایمر مثبت باشد، سونوگرافی انجام می‌شود. اگر سونوگرافی منفی باشد، تشخیص آمبولی ریه رد می‌شود.

– سونوگرافی مثبت به معنی تشخیص آمبولی ریه است.

– در زنانی که سونوگرافی منفی است، سی‌تی آنژیوگرافی ریه (CTPA) انجام می‌شود. اگر CTPA مثبت باشد نشاندهنده آمبولی ریه است ولی اگر منفی یا بینابینی و نامشخص باشد، اسکن تهویه-خونرسانی (V/Q) ریه باید انجام شود.

تشخیص آمبولی ریه در این مطالعه در 7% موارد داده شد. پس از 3 ماه، هیچ موردی از وقایع ترومبوآمبولیک در زنانی که براساس الگوریتم فوق، نتایج منفی داشتند و تحت درمان قرار نگرفتند، گزارش نشد.

منبع