دو مداخله ی رفتاری می تواند منجر به کاهش تجویز غیرضروری آنتی بیوتیک توسط پزشکان عمومی شود. در این مطالعه که نتایج آن در شماره ی فوریه JAMA منتشر شده حدود 50 پزشک به مدت 18 ماه شرکت کردند. مداخله ها شامل موارد زیر بود:

–          پیشنهاد روش جایگزین: نرم افزار پرونده ی الکترونیک در موارد تشخیص عفونت حاد به صورت خودکار پنجره ای باز می کند با پیام “معمولاً نیاز به تجویز آنتی بیوتیک نیست” و فهرستی از روش های جایگزین.

–          ارائه ی دلیل موجه: نرم افزار پرونده ی الکترونیک در موارد تجویز آنتی بیوتیک به صورت خودکار پنجره ای باز می کند که از پزشک می خواهد دلایل موجهی برای این کار بیاورد. این دلایل در پرونده ی بیمار قابل مشاهده خواهد بود.

–          مقایسه با همکاران: شرکت کنندگان هر ماه ایمیلی دریافت می کنند که در آن عملکرد آنان از نظر میزان تجویز آنتی بیوتیک غیرضروری با سایر شرکت کنندگان مقایسه شده است.

پس از حذف اثر عوامل مخدوش کننده، دو مداخله ی ارائه ی دلیل موجه و مقایسه با همکاران با بیشترین کاهش میزان تجویز آنتی بیوتیک غیرضروری همراه بود. این میزان در انتهای مطالعه نسبت به دوره ی قبل از مطالعه از 23% به 5% کاهش یافت.

 منبع