با اینکه افزایش 8 برابری اعمال جراحی پروتز زانو با افزایش شیوع چاقی و افزایش میانگین سنی جمعیت در ایالات متحده همراه است، ولی محققین معتقدند شیوع زانودرد هیچ ارتباطی به وزن و سن افراد ندارد.