گزارش جدیدی که از سوی مرکز ثبت سرطان در ایالات متحده منتشر شده نشان میدهد تعداد مبتلایان به سرطان که پس از درمان زنده مانده و به زندگی عادی خود بازگشته اند از 1.5% در سال 1971 به 3.5% در سال 2001 و 4% در سال 2007 افزایش یافته که علت آن در کنار افزایش کلی امید به زندگی در این کشور، اتخاذ روشهای تشخیصی و درمانی جدید با کارایی بیشتر و پیگیری بهتر بیماران بوده است.