تعداد مادرانی که پیش از هفته 28 زایمان می کنند طی دو دهه اخیر در ایالات متحده به طور چشمگیری افزایش یافته است. البته طی همین زمان، در زمینه مراقبت از نوزادان نارس نیز پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است. بررسی محققین نشان می دهد تفاوتهای قومی و نژادی چندان تأثیری در این میان ندارند و عامل اصلی افزایش آمار زایمان سزارین زودرس، بیماری های مادر به ویژه افزایش فشار خون مرتبط با حاملگی است. از نظر آماری، زایمان سزارین خطر مرگ کودکان نارس را کاهش میدهد اما احتمالاً این قضیه ناشی از متفاوت بودن وضعیت بیمارانی است که گرایش به سزارین دارند.