یک ضرب المثل چینی می گوید افراد را از سلام دادن آنها بشناسید. اغلب انسان ها در اولین برخورد با دیگران دست به قضاوت های آنی می زنند و این قضاوت معمولاً براساس پوشش، وضعیت ظاهری و همچنین لحن و صدا و نحوه سخن گفتن انجام می شود.

روانشناسان دانشگاه گلاسکو در مطالعه ای از 64 فرد مختلف، زن و مرد، خواستند متن کوتاهی را بخوانند که کلمه “سلام” در بخشی از آن آمده بود. سپس  320 نفر به این “سلام ها” گوش دادند و شخصیت افراد را بر اساس سلام دادن آنها حدس زدند. بیشتر افراد قضاوت های مشابهی درباره سلام دادن دیگران دارند. مثلاً مردی که با صدای زیر سلام می دهد، به نظر اغلب افراد، غیر قابل اعتماد است.

البته این قضاوت ها ممکن است با شخصیت واقعی افراد متفاوت باشد ولی نکته اصلی در پژوهش فوق این است که قضاوت ها اغلب یکسان هستند. به نظر پژوهشگران، این قضاوت های یکسان ریشه در بخش خاصی از مغز دارد که در پستانداران و به ویژه انسان، تکامل یافته تر از سایر مخلوقات است. تنازع برای بقا حکم می کند تصمیم گیری در شرایط حساس، مانند اولین برخورد با یک بیگانه، به سرعت و بر اساس اصول ارتباطی ساده انجام گیرد. بنا بر این، اگر می خواهید دیگران قضاوت خوبی درباره شما داشته باشند، هرگز شانس خود را در اولین برخورد و اولین سلام از دست ندهید.