اخیراً دادستان کل شهر نیویورک به شرکتهای تولید و توزیع ترکیبات گیاهی هشدار داده فروش این داروها را متوقف کنند، زیرا بر اساس آزمایش DNA روشن شده بسیاری از فرآورده های گیاهی فاقد ترکیبات قید شده بر روی برچسب خود هستند و یا در داخل بسیاری از آنها آلودگی ها و ترکیبات شیمیایی دیگری وجود دارد که بر روی برچسب آنها قید نشده است.

بدترین نتایج مربوط به محصولات شرکت Walmart بوده زیرا محتویات بسته بندی تنها در 4% موارد با مندرجات برچسب روی آنها مطابقت داشته است. میزان مطابقت در مورد فرآورده های سایر شرکتها نیز به طور متوسط 21% بوده است.

 

منبع