مطلبی که می خوانید البته به اتفاقی می پردازد که در یک کشور بیگانه روی داده اما به نظرم چندان ناآشنا نیامد. در کشور ما هم این موضوع که بسیاری از افراد و گروهها پا را از گلیم خود فراتر گذاشته و در اموری که اصولاً در شرح وظایف آنان تعریف نشده دخالت می کنند، کاملاً مسبوق به سابقه و حتی در حال تبدیل به یک موضوع ساده و پیش پا افتاده است. قضیه هنوز ادامه دارد و در بخش های بعدی حتماً شما را در جریان سرانجام کار خواهم گذاشت.

چند ماه پیش، یکی از پیمانکاران طرف قرارداد بیمه میدکر به نام پالمتو (Palmetto GBA) در یک اقدام بی سابقه اعلام کرد بر اساس شواهد معتبری که در دست دارد، برخی استانداردهای حرفه ای پاتولوژی باید تغییر یابند. پالمتو اعتقاد دارد برخی پاتولوژیستها و صاحبان آزمایشگاههای داخل مطب پزشکان (in-office laboratories) از وضعیت موجود سوء استفاده می کنند.

نمونه ی آن استانداردهای مربوط به بیوپسی معده است. پالمتو معتقد است با اینکه مسئولیت درخواست رنگ آمیزی های اختصاصی و IHC (ایمونوهیستوشیمی) همچنان با پاتولوژیست باید باشد، اما در بیشتر مواقع انجام رنگ آمیزی اختصاصی یا IHC برای تشخیص متاپلازی روده ای یا عفونت هلیکوباکتر پیلوری “غیرضروری یا غیرمنطقی” است. پالمتو می گوید پاتولوژیستها نباید پیش از مرور اسلایدهای عادی H&E رنگ آمیزی اختصاصی یا IHC درخواست کنند.

پالمتو حتی بر اساس مقالات و شواهد علمی مدعی است رنگ آمیزی اختصاصی و IHC حداکثر باید بر روی 20% نمونه های بیوپسی معده انجام شود و مثالهایی هم در تأیید این ادعای خود آورده است. پالمتو تهدید کرده آزمایشگاههایی که از مرز 20% عبور کنند مشمول اقدامات بیشتر خواهند بود.

در مورد پستان نیز این پیمانکار اعلام کرده فقط برای ER، PR، و Her-2/neu در نمونه های بیوپسی یا ماستکتومی یا نمونه هایی که حاوی متاستاز کانسر پستان باشند پول پرداخت می کند. سایر نشانگرهای IHC، دیگر تحت پوشش مدیکر نیستند.

کالج پاتولوژیستهای آمریکا (CAP) به شدت با این اقدامات پالمتو مخالف است. به نظر CAP با اینکه مواضع پالمتو در قالب مقالات آموزشی ارائه شده اما هیچ یک از این مقالات با ماهیت و اهداف یک مقاله آموزشی نگاشته نشده است. این مواضع بیشتر بوی مقرراتی را می دهند که برای محدود کردن اختیارات پاتولوژیستها وضع شده اند و بنابراین باید مسیر لازم برای وضع مقررات را نیز طی کنند. انتشار سیاستهای اجرایی در یک وبسایت تحت عنوان مقالات آموزشی، فرصت هر گونه بحث و تبادل نظر درباره اعتبار و اثربخشی آنها را از دیگران سلب می کند.

پالمتو بر اساس قانون مکلف است همه نمونه های پاتولوژی از جمله بیوپسی های معده را مرور کند تا ضرورت پزشکی هر یک از موارد رنگ آمیزی اختصاصی یا IHC را به صورت موردی تأیید یا رد کند. اما این پیمانکار کار خود را آسان کرده و توپ را به زمین پاتولوژیستها انداخته است. تهدید پاتولوژیستها به اقدامات بیشتر، فراتر از شرح وظایف و اختیارات تعریف شده برای پالمتو بوده و همچنین با ادعای آموزشی بودن این مقالات منافات دارد. چنین رویه هایی در نهایت به سود بیماران نخواهد بود.

حال این پاتولوژیستها هستند که مثلاً باید نگران درخواست رنگ آمیزی اختصاصی یا IHC در هر بیوپسی معده باشند تا مبادا تعداد درخواستها در انتهای هر ماه از رقم اعلام شده توسط پالمتو فراتر برود. به این ترتیب آزمایشگاهی که به فرض، هر ماه 10 نمونه بیوپسی معده دارد، تنها برای بیمار اول و دوم مجاز به انجام رنگ آمیزی اختصاصی یا IHC است و تکلیف بیمار سوم روشن نیست.

 

منابع: 1 2