این مطالعه در شماره ی آوریل JAMA به بررسی ارتباط بین میزان درآمد و امید به زندگی پرداخته است. مبنای مطالعه میزان مالیات بر درآمد و داده های تأمین اجتماعی دولت فدرال آمریکا بین سال های 1999 تا 2014 بوده است. نکات قابل توجه این مطالعه به شرح زیر است:

–          امید به زندگی با افزایش درآمد افزایش می یابد. مردانی که از نظر درآمد در 1% بالای جامعه هستند حدود 15 سال بیشتر از 1% پایین جامعه عمر می کنند. این رقم در مورد زنان 10 سال است. این فاصله معادل مصرف یک عمر سیگار است.

–          امید به زندگی برای 5% بالای جامعه از نظر درآمد، بین سال های 2001 تا 2014 حدود 3 سال افزایش یافته اما برای 5% پایین چندان تغییری نکرده است.

–          امید به زندگی برای اقشار پردرآمد در مناطق مختلف آمریکا تقریباً یکسان است اما برای اقشار کم درآمد به شدت متغیر است و تنها در 4 شهر حدود 6 سال کمتر یا بیشتر است.

–          بیشتر تفاوت ها در امید به زندگی در مناطق مختلف جغرافیایی ناشی از تفاوت در رفتارهای مرتبط با سلامت است و نه دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی یا عوامل دیگر.

–          در مورد موضوع پزشکی شخصی شده (personalized medicine)، به نظر می رسد دانستن کد پستی افراد برای شروع درمان هدفدار، مهم تر از ژنوتیپ اوست.

 منبع