شماره ی نوامبر مجله ی Science حاوی مطلب جالبی درباره ی ارتباط آلودگی انگلی و میزان باروری زنان است. آلودگی انگلی منجر به تغییراتی در دستگاه ایمنی زنان به صورت افزایش تحمل (تولرانس) می شود که احتمالاً با القای ایمنی، باروری و بارداری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

این مطالعه به مدت 9 سال بر روی حدود 1000 زن بولیویایی در قلب جنگل های آمازون انجام شده است. شیوع آلودگی با کرم های روده ای در این منطقه به طور کلی حدود 70% است. کرم های دیگر نیز کم و بیش اثر مشابه داشته اما کرم آسکاریس بیشترین ارتباط معنی دار را با کاهش سن اولین بارداری و کاهش فاصله بین بارداریها داشته است. هر مادر بولیویایی در این منطقه به طور متوسط 7 بار بچه دار می شود اما تعداد فوق در موارد آلودگی با آسکاریس به 9 بار می رسد.

البته محققین تأکید می کنند که آلودگی با آسکاریس نمی تواند به عنوان یک روش کمکی برای افزایش شانس باروری توصیه شود. شاید فایده ی اصلی پژوهش فوق، ابداع روشهای جدید درمان ناباروری بر اساس تغییرات سیستم ایمنی است.

کرم آسکاریس در روده ی کوچک حدود یک میلیارد انسان در سرتاسر جهان زندگی می کند و آسکاریازیس شایعترین کرم روده ای انسان است. شایعترین علامت آلودگی با آسکاریس، اسهال و درد شکم و اغلب بدون علامت است.

 

منبع