اگر شما پدر یا مادر یک نوجوان حاضرجواب هستید و مشاجرات روزمره با وی، برایتان عادی شده است، می توانید امیدوار باشید که این درگیری های لفظی نشانه ای از استقلال رشد فرزند شما باشد. گریز از اطاعت پذیری و تمایل به مستقل بودن، با اینکه برای اغلب والدین غیرقابل تحمل بوده و ممکن است به شکل مشاجره و نپذیرفتن نظرات بزرگترها خود را نشان دهد، جزء حیاتی فرآیند رشد و تکامل محسوب می شود. اخیراً پژوهشگران دانشگاه ویرجینیا نتایج تحقیقات خود را در این زمینه منتشر ساختند. به نظر آنان مهمترین عامل در تعیین پیامدهای این مشاجرات، کیفیت آنهاست. به والدین توصیه می شود به این درگیری ها و ناسازگاری ها نه از دیدگاه منفی، بلکه به عنوان یک ابزار پرورشی مهم نگاه کنند. به نظر پژوهشگران، حاضرجوابی و مشاجره با والدین یک کلاس درس عملی در ابعاد کوچک برای کسب مهارت و استقلال لازم برای ورود به جامعه است.
بحث آرام و منطقی باید تشویق شده و از فریاد، تهدید یا خشونت خودداری گردد. بیشترین موارد مشاجره در پژوهش فوق، درباره نمره، کارهای روزمره ، پول و دوستان بوده است. نوجوانانی که در خانواده ” نه ” گفتن را به خوبی یاد می گیرند، در برخورد با معضلات اجتماعی نیز امنیت بیشتری خواهند داشت و احتمال ” نه ” گفتن آنان به سیگار، مواد مخدر و الکل حدود 40% بیشتر از نوجوانانی است که در خانه بحث نمی کنند یا بحث با والدین خود را اصولاً بی فایده می دانند. به نظر محققین، مهمترین عامل موفقیت والدین در این بحث ها این است که شنونده خوبی باشند و نباید لزوماً با نظرات نوجوان خود موافقت کنند.