این مقاله از شماره فوریه مجله اندوکرینولوژی بالینی، به مقایسه هزینه‌های کلی ارزیابی گره تیرویید پرداخته است. به نظر این محققین چینی، انجام آزمایش TSH به عنوان اولین اقدام در این ارزیابی، مقرون به صرفه نیست. در بیش از 1800 بیمار مبتلا به ندول تیرویید، که حدود 80 نفر از آنان ندول خودکار (autonomously functioning thyroid nodule [AFTN]) داشتند، نمونه‌برداری سوزنی، TSH و اسکن تیرویید انجام شد.

هدف اصلی ارزیابی ندول تیرویید، افتراق ندول بدخیم از خوش‌خیم است. براساس بسیاری از دستورالعمل‌ها، انجام آزمایش TSH اولین اقدام در ارزیابی بیماران مبتلا به ندول تیرویید است و توجیه اصلی آن، کاهش قابل توجه احتمال بدخیمی در گره‌هایی است که عملکرد خودکار دارند و بنابراین نیاز به انجام FNA و سیتولوژی ندارند. پایین بودن TSH به نفع گره خودکار است اما به دلیل حساسیت پایین آن در مناطقی که کمبود اندمیک ید وجود ندارد، موارد منفی کاذب و انجام FNA و سیتولوژی غیرضروری افزایش می‌یابد.

به نظر این محققین انجام TSH تنها در شرایطی توصیه می‌شود که نسبت هزینه FNA به اسکن در محدوده خاصی (6·03 ≤ CFNA/TS ≤ 27·17) باشد و در غیر این صورت، FNA و اسکن به عنوان اقدام اول به ترتیب مقرون به صرفه‌تر هستند.

منبع