این مطالعه از شماره نوامبر مجله Lancet به نتایج تست ورزش در مبتلایان به آنژین پایدار (stable angina) و تنگی شدید شریان کرونر به دنبال مداخله کرونری پوستی (Percutaneous Coronary Intervention) و مقایسه آن با مداخله ساختگی (sham procedure) پرداخته است. مداخله کرونری پوستی (PCI) شامل هر اقدام غیرجراحی است که برای درمان تنگی شریان کرونر قلب انجام می‌شود و ممکن است شامل بالون آنژیوپلاستی، استنت‌گذاری، آترکتومی یا براکی‌تراپی باشد.

نتایج این مطالعه بر روی 200 بیمار نشان می‌دهد بهبود مدت زمان تحمل ورزش و پیامدهای مطلوب دیگر به فاصله 6 هفته پس از PCI تفاوت معناداری با مداخله ساختگی ندارد. البته این مطالعه دارای حجم نمونه کوچکی است ولی نشان می‌دهد برخی فرضیات کلیدی در زمینه اثربخشی PCI و اقدامات درمانی دیگر نیاز به تجدیدنظر دارد و انجام مطالعات بزرگ و مقایسه اقدامات درمانی با اقدامات ساختگی ضروری به نظر می‌رسد.

منبع