آقا و خانم دکترهای محترم: لطفاً در انتخاب کلمات دقّت کنید

در مواردی که پزشکان در توصیف ضایعات خاص پستان از اصطلاح “سرطان درجا” استفاده نمی کنند، بیماران ترجیح میدهند جراحی نشوند.

در این رابطه، گروهی از محققین به مقایسه سه اصطلاح “سرطان غیرمهاجم”، “ضایعه” و “سلولهای غیرطبیعی” پرداختند. توضیحاتی که همراه با این اصطلاحات به بیماران داده شد همه یکسان بودند. نزدیک به 70% بیمارانی که اصطلاح “ضایعه” یا “سلولهای غیرطبیعی” را می شنوند، درمان دارویی را ترجیح میدهند، درحالیکه بیش از نیمی از بیماران با شنیدن “سرطان غیرمهاجم” جراحی را انتخاب می کنند.

به نظر پژوهشگران، پزشکان باید در هنگام گفتگو با بیماران در انتخاب کلمات دقّت کنند چون کلمات آنان می تواند در تصمیم گیری بیماران نقش بسزایی داشته باشد.