پژوهشگران انگلیسی طی یک تحقیق هشت ساله بر روی حدود 68 هزار فرد 35 سال به بالا دریافتند حتی مقادیر اندک اضطراب، افسردگی، و عدم اعتماد به نفس، ارتباط معکوس با طول عمر دارد. محققین معتقدند آشفتگی روحی و روانی می تواند با ایجاد التهاب در دستگاه قلبی عروقی به تغییراتی منجر شود که حتی مصرف داروهای قلبی نیز آن را به طور کامل برطرف نمی کند