پودر اریترومر (1027 EM) با فناوري نانو توليد شده و احتمالاً به زودي براي مصرف در تروماهاي شديد به ويژه در جنگ ها و تصادفات روانه بازار خواهد شد.

ننايج اوليه استفاده از اين پودر كه اخيراً در پنجاه و هشتمين كنفرانس سالانه انجمن هماتولوژي آمريكا در سن ديگو منتشر شد نشان مي دهد اريترومر قادر به حمل اكسيژن و رهاسازي آن در بافت هاست. حدود ١٠ سال پيش ساخت اين نمونه آغاز شده و هم اكنون به مرحله اي رسيده كه مي تواند در انسان هم آزمايش شود.

اندازه ذرات اريترومر يك پانزدهم گلبول قرمز و تمايل اتصال آن به اكسيژن وابسته به پي اچ محيط است. نمونه هاي قبلي، اكسيژن را در ريه ها جذب مي كرد اما رهاسازي آن در بافت ها مشكل بود. مشكل ديگري كه در اريترومر رفع شده اتصال به اكسيد نيتروژن به جاي اكسيژن است.

هموگلوبين به كار رفته در ساخت اريترومر در حال حاضر از خون هاي اهدايي است اما پژوهشگران اميدوارند در آينده بتوانند هموگلوبين نوتركيب بسازند تا خطر آلودگي ويروسي به صفر برسد.

منبع