مثلث مشتری- کلینیک- پاراکلینیک

یکی از ابزارهای ضروری برای تشخیص صحیح و درمان مقرون به صرفه بیماران، درخواست آزمایش است. هدف آزمایشگاه، انجام آزمایش های درخواستی با روشهای دقیق و البته مقرون به صرفه است. اما دو هدف فوق همیشه با هم سازگار نیستند. بیشتر مراجعین به آزمایشگاهها درخواستهای تکراری دارند ولی آزمایشگاه فقط مسئول پاسخ به درخواستهای روتین نیست. پس تکلیف گروه کوچکی از بیماران که نیاز به انجام آزمایشهای غیر معمول دارند، چیست؟

انتخابات نظام پزشکی مهندسی نمی شود

نگران نباشید به قول آقای دکتر صدر انتخابات نظام پزشکی مهندسی نمی شود!

مشترک شوید