انتخابات نظام پزشکی مهندسی نمی شود

نگران نباشید به قول آقای دکتر صدر انتخابات نظام پزشکی مهندسی نمی شود!